OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE CLUBSWORLD

Společnost T-Rex Technologies s.r.o.

Křenovice 124

Dubné 373 84

IČO: 03542149

1. OBECNÉ PODMÍNKY

1.1. Instalací aplikace ClubsWorld (jak je definována níže) souhlasíte s tím, že budete vázání těmito podmínkami použití (dále jen „podmínky aplikace“). Před instalací a/nebo přijetím si je prosím pečlivě prostudujte.

 

2. DEFINICE

„Aplikace“ znamená software poskytovaný společností T-Rex Technologies pro nabídku služeb souvisejících s touto společností či jejími partnery, který se používá na zařízeních se systémem Apple iOS a Android, a veškeré případné aktualizace nebo další software či dokumentaci, které umožňují používání aplikace.

 

3. OCHRANA DAT

Veškeré osobní údaje, které používáním aplikace společnosti easyJet poskytnete, budou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.

 

4. CLUBSWORLD.CZ

Aplikace umožňuje přístup k určitým funkcím, které jsou k dispozici na webových stránkách www.clubsworld.cz.

 

5. VLASTNICKÁ PRÁVA A LICENCE

5.1. Veškeré ochranné známky, autorská práva, databázová nebo jiná práva duševního vlastnictví k aplikaci jakékoli povahy, společně se základním softwarovým kódem jsou vlastnictvím přímo společnosti T-Rex Technologies s.r.o.

5.2. Společnost T-Rex Technologies vám tímto poskytuje celosvětovou, nevýlučnou, bezplatnou a odvolatelnou licenci používat aplikaci pro osobní i podnikové účely v souladu s těmito podmínkami aplikace.

 

6. PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

6.1. Nebudete (i) pořizovat a distribuovat kopie aplikace; (ii) pokoušet se kopírovat, reprodukovat, upravovat, měnit, provádět zpětnou analýzu, rozkládat, dekompilovat, přenášet, vyměňovat nebo překládat aplikaci; (iii) vytvářet odvozené produkty jakéhokoli druhu z aplikace, ani toto nedovolíte činit třetím stranám vaším jménem.

6.2. Aplikace je momentálně poskytována zdarma pro vaše osobní, nekomerční využití. Společnost

T-Rex Technologies si vyhrazuje právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu aplikaci upravit nebo stáhnout, případně zpoplatnit aplikaci nebo služby, které vám jsou poskytovány v souladu s těmito podmínkami aplikace.

6.3. Berete na vědomí, že při používání aplikace nadále platí podmínky vaší dohody s vaším poskytovatelem mobilní sítě (dále jen „mobilní operátor“). V důsledku toho vám může mobilní operátor účtovat za přístup do sítě a služby síťového připojení po dobu trvání připojení při přístupu k aplikaci, případně může dojít ke zpoplatnění takovou třetí stranou. Za veškeré takto vzniklé náklady přebíráte plnou zodpovědnost.

6.4. Pokud sami neplatíte účet za mobilní přístroj nebo přenosné zařízení, které pro přístup k aplikaci používáte, předpokládá se, že jste k používání aplikace získali svolení od plátce příslušného účtu.

 

7. DOSTUPNOST

7.1. Aplikace je k dispozici na přenosných mobilních zařízeních s operačním systémem Apple iOS a Android. Společnost T-Rex Technologies vynaloží přiměřené úsilí, aby byla aplikace neustále dostupná. Nicméně berete na vědomí, že aplikace je poskytována přes internet a mobilní sítě, takže kvalita a dostupnost aplikace může být ovlivněna faktory mimo kontrolu společnosti T-Rex Technologies.

7.2. Společnost T-Rex Technologies, její skupina společností a dodavatelé odmítají jakoukoli zodpovědnost za nedostupnost aplikace, případně za jakékoli potíže či nemožnost stáhnout materiály nebo za jakékoli jiné selhání komunikačního systému, které by mohlo způsobit, že aplikace není dostupná.

7.3. Společnost T-Rex Technologies není zodpovědná za podporu ani údržbu aplikace.

 

8. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

8.1. Abyste mohli aplikaci využívat, musíte vlastnit kompatibilní mobilní telefon či přenosné zařízení, přístup k internetu a tato musí splňovat nezbytné minimální specifikace (dále jen „požadavky na software“).

8.2. Požadavky na software jsou následující: Přístroje s operačním systémem Apple iOS 8 nebo vyšší  a OS Android 4.0 nebo vyšší.

8.3. Verze softwaru aplikace mohou být průběžně aktualizovány za účelem přidání podpory nových funkcí a služeb.

 

9. UKONČENÍ PLATNOSTI

9.1. Společnost T-Rex Technologies může vaše užívání aplikace kdykoli ukončit poté, co vás na ukončení upozorní.

9.2. Po ukončení platnosti (a) budou zrušena i výše udělená práva a licence; (b) musíte software přestat používat;

 

10. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

10.1. Společnost T-Rex Technologies není v žádném případě odpovědná za jakékoli přímé, nepřímé, zvláštní, represivní, příkladné či následné ztráty či škody jakéhokoli druhu vznikající v důsledku vašeho používání nebo přístupu k aplikaci, včetně ušlého zisku a podobně, ať už s vědomím zúčastněných stran či nikoli, založené na porušení smlouvy, občanskoprávním přečinu (včetně nedbalosti), odpovědnosti za výrobek či jinak.

10.2. Společnost T-Rex Technologies není zodpovědná za jakékoli škody nebo změny vašeho vybavení, včetně mimo jiného počítačového vybavení, přenosného zařízení nebo mobilních telefonů v důsledku nainstalování či používání aplikace.

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Všechny vztahy neupravené ve Smlouvě a/nebo VOP se řídí platnými právními předpisy České republiky.

11.2 Znění VOP může Poskytovatel měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním VOP, za jehož účinnosti vznikly.

11.3 V případě, že se některá ustanovení VOP stanou úplně nebo zčásti neplatnými, neúčinnými nebo nevykonatelnými, není tím dotknuta platnost a účinnost ostatních ustanovení. Poskytovatel se zavazuje takovéto neplatné, neúčinné či nevykonatelné ustanovení nahradit ustanovením novým, a to takovým, které se svým smyslem a účelem blíží nahrazovanému ustanovení.

11.4 Tyto VOP jsou zobrazeny ve webovém rozhraní, je tak umožněna jejich archivace, reprodukce, uchování a opakované zobrazení.